Het ABC voor leerlingen van SC


afval In onze school sorteren wij het afval met veel discipline.
Je lunchpakket breng je mee in een brooddoos
* In de klas sorteren we papier en restafval. Op de speelplaats vind je verschillende vuilnisbakken (restafval, PMD, GFT) en een minicontainerpark. Je gooit niets op de grond en je laat geen afval rondslingeren.
afwezig   Je ouders verwittigen de school (telefonisch) vóór aanvang van de lessen. Voor elke afwezigheid moet je een schriftelijk bewijs voorleggen. Bij een korte afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3 opeenvolgende dagen vullen je ouders(*) een strookje uit je planningsagenda in. Een medisch attest is vereist wanneer je meer dan 3 dagen afwezig bent OF voor elke afwezigheid tijdens de proefwerken OF in het geval je al 4 maal afwezig was zonder doktersattest. Andere voorziene afwezigheden moet je steeds vooraf bespreken met de directeur.
alarm   In elk lokaal hangt een ‘evacuatieplan’. Volg bij een eventuele evacuatie stipt de richtlijnen van je leerkracht. Blijf steeds bij je klasgroep en ga met je leerkracht naar de verzamelplaats.
alcohol, energiedranks,tabak en illegale drugs   Deze genotsmiddelen horen in en rond de school niet thuis. Als je deze regel niet naleeft, wordt er opgetreden. De maatregelen die we dan treffen kunnen begeleidend en/of sanctionerend zijn.
avondstudie   Er is avondstudie voorzien tot 16.50 u.( vrijdag tot 16.35 u.).  Je schrijft je bij het begin van het schooljaar in. Die inschrijving is bindend. Wil je toch een vrijstelling, dan moeten je ouders(*) deze schriftelijk aanvragen.
begeleidingscontract   Wanneer je gedrag een goede samenwerking onmogelijk maakt, wanneer we keer op keer opmerkingen moeten maken over je gedrag of wanneer je het schoolreglement op een onaanvaardbare manier overtreedt, stellen we een begeleidingscontract voor je op. De aandachtspunten worden met jou en je ouders besproken. Het niet naleven van de vermelde afspraken kan leiden tot tijdelijke of zelfs definitieve schorsing.
belsignaal   ’s Morgens gaat de bel om 8.20 u. en ’s middags om 12.55 u.  Dan moet je in de school zijn. Er wordt telkens 2x gebeld.
* Bij het eerste belsignaal begeef je je naar de rij.
* Vanaf het tweede belsignaal sta je ordelijk in de rij.Je leerkracht wacht je daar op en begeleidt je naar de klas. Je gaat rustig en achter elkaar de trap op.
* Indien je leerkracht er niet is, wacht je klasgroep op de speelplaats.
brieven Als je een brief voor je ouders meekrijgt, meld je dat in je agenda. Ingevulde strookjes geef je op tijd af aan de juiste persoon. Deze brieven vind je ook in Smartschool: intradesk/ouders.
buitenschoolse activiteiten   Voor excursies, sportdagen enz. gelden de schoolregels of regels die vooraf zijn afgesproken.
Als je afwezig bent, breng je een doktersattest binnen, zoniet worden de onkosten verrekend op de trimesterrekening.
Als je niet ziek bent, maar fysiek niet in staat bent om de geplande activiteiten te volgen, dan ben je wel op school aanwezig.
CLB   Het CLB biedt begeleiding op 4 verschillende domeinen: leren en studeren, de schoolloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Kris en Ruth zijn onze contactpersonen.
Meestal is Ruth op dinsdagnamiddag en is Kris op donderdagnamiddag op school.
EHBO   Voor eerste hulp bij ongevallen of bij ziekte, ga je naar het secretariaat. Daar zullen ze je helpen.
fietsenstalling   Binnen de schoolomheining fiets je niet. Je schikt je fiets volgens de richtlijnen inde fietsenstalling voor het secundair.
frisdrank   Tijdens de namiddagpauzes en op woensdag kan je frisdrank kopen.
gangen   Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats. Je begeeft je niet zonder toelating in de gangen of klaslokalen.
Je laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter. Je eet of drinkt niet in de gangen.
gsm, smartphone, e.d.   Het gebruik van gsm, smartphone, e.d. is enkel toegelaten in functie van de les met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Verder geldt de algemene regel dat deze digitale toestellen uitgeschakeld moeten zijn tijdens de schooldag.
huurboeken   Op onze school huur je je handboeken. Je voorziet ze van eigen kaftpapier en een etiket en je schrijft er niet in. Als je een huurboek beschadigt of verliest, kan er een schadevergoeding gevraagd worden.
kauwgom   Kauwgom eten is verboden op school. Indien je toch betrapt wordt, krijg je een sanctie (kauwgom krabben).
kledij Je kledij is verzorgd en aangepast aan het schoolgebeuren:
- geen handschoenen en jassen in de klas
- geen truitjes die ver uitgesneden zijn
- geen bloesjes, rokjes en shorten die te kort zijn waardoor je je buik, rug en benen ontbloot
- geen bloesjes met spaghettibandjes.
- geen joggingbroeken
Voor de lessen L.O. draag je het gevraagde uniform: zwarte sportbroek, wit T-shirt (met embleem van de school) en sportpantoffels.
Voor sommige praktijklessen draag je ook aangepaste kledij.
Als je een hoofddeksel draagt, zet je dat af als je het schoolgebouw binnengaat.
leerlingenbegeleiding   In het begin van het schooljaar worden de leden van de cel voorgesteld en krijg je de namen in een folder.
Je kan bij die mensen terecht voor advies, hulp of voor een vertrouwelijk gesprek.
leerlingenraad   Via de leerlingenraad bieden we je graag de kans om een actieve inbreng te hebben in het schoolgebeuren. De leerlingenraad organiseert bovendien allerlei boeiende en leuke activiteiten.
leraar afwezig   -Een andere leraar of het secretariaatspersoneel zorgt voor vervanging. Het vervangingsuur kan ingevuld worden met les, een taak/opdracht of in stilte studeren.
- Indien een leraar 10 minuten na de aanvang van het lesuur nog niet aanwezig is, meldt een leerling van de klas dit aan het secretariaat. Je blijft rustig wachten in het klaslokaal of op de speelplaats.
leswissel   Je blijft rustig in je klas wachten op de volgende leraar. Je bergt je materiaal van de vorige les op en neemt dat voor de volgende les klaar. Moet je toch van lokaal veranderen, dan doe je dat snel, op een rustige manier en via de kortste weg.
make-up en voorkomen   Haardracht en uiterlijke versieringen hou je sober en verzorgd.
medische hulp   - Word je tijdens de dag ziek, dan kan je terecht op het secretariaat. Wanneer je ernstig ziek bent, kun je na telefonisch contact met je ouders naar huis.
-Personeelsleden geven geen medicatie aan leerlingen (tenzij op uitdrukkelijke vraag en in afspraak met de ouders en op doktersvoorschrift)
middagpauze * Indien je op school luncht, mag je tijdens de middagpauze de school niet verlaten. Je ouders(*) kunnen wel een schriftelijke toestemming geven om naar huis te gaan.
* In de eetzaal lunch je volgens een beurtsysteem. Je hebt daar een vaste plaats. We verwachten goede tafelmanieren.
* Je kan drank kopen met een drankkaart.
* De schoonmaak van de tafels gebeurt door de aangeduide leerlingen. Tijdens deze pauze kan je deelnemen aan een middagactiviteit. Je volgt dan de afgesproken richtlijnen van de verantwoordelijke leerkracht.
na de lessen   Na de lesuren blijf je niet in de klas zonder leerkracht. Je verlaat de school onder begeleiding langs het sportcomplex (via de rij) of te voet langs de Nonnenstraat. Je neemt de kortste en/of veiligste weg
notities Volledige notities zijn de basis van elke goede studie. Ben je afwezig geweest, zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk je notities aanvult.
orde in de klas   Na elk lesuur wordt het bord geveegd. Elke klas zorgt voor het eigen lokaal. Minstens 1x in de week worden de vuilnisbakken leeggemaakt. Er wordt ook gestoft en geveegd volgens de afspraken met de Lokaalverantwoordelijke.
ongeval   Bij ongevallen op school of op weg van en naar huis, verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat waar je ook de verzekeringsformulieren vraagt. Dit doe je best nog voor je naar de dokter of naar het ziekenhuis gaat. Stoffelijke schade is van deze verzekering uitgesloten bv. schade aan fietsen, kleding e.d.
pesten   Pesten kunnen we missen als de pest. We respecteren elke medeleerling en elk personeelslid zoals hij of zij is. Wanneer jij of iemand die je kent het slachtoffer is van pesterijen, moet je dit melden aan een leerkracht of een medewerker van het secretariaat.
piercings en tatoeages   Meerdere piercings in het gelaat en tatoeages zijn niet toegelaten. Onopvallende sieraden zijn toegelaten.
rapport   Op geregelde tijdstippen (zie jaarkalender) krijg je een rapport. Elk rapport laat je door je ouders handtekenen en je ondertekent zelf. Je bezorgt het terug aan je klasleraar volgens afspraak.
secretariaat   Het secretariaat is het administratief centrum van de school.
Tijdens de pauzes kan je er terecht voor:
- attesten
- formulieren
- E.H.B.O.
- huistakenpapier
- tekenblok
- verloren voorwerpen
Je meldt je daar ook aan als je te laat op school komt en bij het begin van een strafstudie.
smartschool   Op het digitale platform van onze school vind je je puntenboek, je agenda en een berichtensysteem. We verwachten dat je dat regelmatig nakijkt.
speelplaats Ook op de speelplaats respecteer je de richtlijnen.
* Je werpt alle afval in de juiste vuilnisbakken, niet op de grond.
* De flesjes zet je weg in de bakken.
* Je mag met de bal spelen maar voetballen en gevaarlijke spelletjes zijn verboden.
* Je gaat niet hangen aan de mobiele basketbaltorens of aan dakgoten of aan het afdak.
* Je zoekt geen contact met leerlingen van de basisschool.
* Intieme relaties uit je niet op school.
* Je zit niet op de grond of op de bloembakken.
spijbelen   Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, i.s.m. het CLB, van kortbij worden gevolgd. Overtredingen van de regels i.v.m. afwezigheden kunnen op termijn moeilijkheden geven i.v.m. de bekrachtiging van je studies en de leerplicht.
strafstudie   Deze gaat door op woensdagnamiddag. Je brengt je boterhammen mee. De strafstudie start om 12.00 u. en duurt tot 13.30 u. (korte) of tot 15.00 u. (lange). Je voert de taken uit die je krijgt.
taalgebruik   Je taalgebruik moet beleefd en verzorgd zijn. Je eigen mening uiten mag, maar op een beleefde en rustige manier. Je spreekt algemeen Nederlands. Je spreekt het personeel aan met ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’.
te laat Indien je te laat komt, ga je eerst naar het secretariaat. Er wordt een notitie in je schoolagenda geschreven. We begrijpen dat dit wel eens kan gebeuren, maar als je vaker te laat komt zonder geldige reden, krijg je vanaf de 3de keer een sanctie. Op tijd vertrekken is de boodschap.
toiletten   Toiletten zijn geen speelruimte of verzamelplaats. Je gebruikt de toiletten enkel tijdens de pauzes of vóór of na schooltijd. Je gaat niet naar het toilet tijdens de lesuren (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht). Hou de toiletten netjes en hygiënisch.
volgkaart   Bij probleemgedrag van gelijk welke aard kan de klassenraad beslissen je een volgkaart te geven. Dit is geen bestraffende maatregel maar eerder een hulpmiddel om je gedrag aan te passen. Als je de afspraken niet naleeft, wordt dit bestraft met een strafstudie.
(*): Als je 18 jaar bent, verwijzen we met dit teken naar de onderwerpen waarin je autonoom kan optreden.