Het ABC voor leerlingen van SC


afval In onze school sorteren wij het afval met veel discipline.

- Je lunchpakket breng je mee in een brooddoos.

- In de klas sorteren we papier, restafval en pmd. Op de speelplaats vind je verschillende vuilnisbakken (restafval, PMD, GFT) en een mini-containerpark. Je gooit niets op de grond en je laat geen afval rondslingeren.
afwezig Je ouders verwittigen de school (telefonisch) vóór aanvang van de lessen. Voor elke afwezigheid moet je een schriftelijk bewijs voorleggen. Bij een korte afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3 opeenvolgende dagen vullen je ouders(*) een strookje uit je planningsagenda in. Een medisch attest is vereist wanneer je meer dan 3 dagen afwezig bent OF voor elke afwezigheid tijdens de proefwerken OF in het geval je al 4 maal afwezig was zonder doktersattest. Andere voorziene afwezigheden moet je steeds vooraf bespreken met de directeur.
alarm   In elk lokaal hangt een ‘evacuatieplan’. Volg bij een eventuele evacuatie stipt de richtlijnen van je leerkracht. Blijf steeds bij je klasgroep en ga met je leerkracht naar de verzamelplaats.
alcohol, energiedranken,tabak en illegale drugs   Deze genotsmiddelen horen in en rond de school niet thuis. Als je deze regel niet naleeft, wordt er opgetreden. De maatregelen die we dan treffen kunnen begeleidend en/of sanctionerend zijn.
avondstudie Er is avondstudie voorzien tot 16.50 u.(vrijdag tot 16.30 u.).  Je schrijft je bij het begin van het schooljaar in. Die inschrijving is bindend. Wil je toch een vrijstelling, dan moeten je ouders(*) deze schriftelijk aanvragen.
begeleidingscontract   Wanneer je gedrag een goede samenwerking onmogelijk maakt, wanneer we keer op keer opmerkingen moeten maken over je gedrag of wanneer je het schoolreglement op een onaanvaardbare manier overtreedt, stellen we een begeleidingscontract voor je op. De aandachtspunten worden met jou en je ouders besproken. Het niet naleven van de vermelde afspraken kan leiden tot tijdelijke of zelfs definitieve schorsing.
belsignaal ’s Morgens gaat de bel om 8.25 u. en ’s middags om 12.50 u.  Dan moet je in de school zijn. Er wordt telkens 2x gebeld.

- Bij het eerste belsignaal begeef je je naar de rij.

- Vanaf het tweede belsignaal sta je ordelijk in de rij.Je leerkracht wacht je daar op en begeleidt je naar de klas. Je gaat rustig en achter elkaar de trap op. 

- Indien je leerkracht er niet is, wacht je klasgroep op de speelplaats.
brieven   Als je een brief voor je ouders meekrijgt, meld je dat in je planningsagenda. Ingevulde strookjes geef je op tijd af aan de juiste persoon. Deze brieven vind je ook in Smartschool onder intradesk->ouders.
buitenschoolse activiteiten Voor excursies, sportdagen enz. gelden de schoolregels of regels die vooraf zijn afgesproken.Als je afwezig bent, breng je een doktersattest binnen, zoniet worden de onkosten verrekend op de trimesterrekening. Als je niet ziek bent, maar fysiek niet in staat bent om de geplande activiteiten te volgen, dan ben je wel op school aanwezig.
CLB Het CLB biedt begeleiding op 4 verschillende domeinen: leren en studeren, de schoolloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wil je iemand van het clb contacteren, dan stuur je een Smartschoolbericht naar Kris Merckx of Ruth Lenaerts.
computerlokalen Je respecteert de regels die gelden in de computerlokalen. Tijdens de middag kan je hier ook rustig komen werken. Je haalt hiervoor eerst een kaartje op het secretariaat.
drinken   Tijdens de namiddagpauzes en op woensdag kan je fruitsap en water kopen. In de klas mag je water drinken. Aan de waterfontein kan je je flesje bijvullen.
EHBO en medische hulp Voor eerste hulp bij ongevallen, ga je naar het secretariaat. Daar zullen ze je helpen.Word je tijdens de dag ziek, dan kan je daar ook terecht. Wanneer je ernstig ziek bent, kun je na telefonisch contact met je ouders naar huis. Personeelsleden geven geen medicatie aan leerlingen (tenzij op uitdrukkelijke vraag en in afspraak met de ouders en op doktersvoorschrift).
fietsenstalling   Binnen de schoolomheining fiets je niet. Je schikt je fiets volgens de richtlijnen in de fietsenstalling voor het secundair.
gangen   Tijdens de pauzes ben je op de speelplaats. Je begeeft je niet zonder toelating in de gangen of klaslokalen. Je laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter. Je eet of drinkt niet in de gangen.
gsm, hoofdtelefoons, e.d. Bij aanvang van de les steek je je gsm-toestel op de daarvoor voorziene plaats in het opbergzakje. Het gebruik van je gsm, e.d. is enkel toegelaten in functie van de les met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Verder geldt de algemene regel dat deze digitale toestellen niet gebruikt mogen worden binnen het schoolgebouw. Tijdens de speeltijden op de speelplaats mag je je gsm gebruiken, maar omwille van het gezondheidsbeleid op school zijn oortjes en hoofdtelefoons niet toegelaten op de speelplaats.
handboeken   De handboeken uit het boekenpakket van Standaard Boekhandel voorzie je van eigen kaftpapier en een etiket. Je schrijft er niet in, zodat je ze op het einde van het schooljaar weer kan inleveren.
kauwgom   Kauwgom kauwen is verboden op school.
kledij Je kledij is verzorgd en aangepast aan het schoolgebeuren:

- geen handschoenen en jassen in de klas;

- geen truitjes die ver uitgesneden zijn;

- geen bloesjes, rokjes en shorten die te kort zijn waardoor je je buik, rug en benen ontbloot;

- geen bloesjes met spaghettibandjes;

- geen joggingbroeken;

- geen kleding met opvallende scheuren of rafels.

Voor de lessen L.O. draag je het gevraagde uniform: zwarte sportbroek, wit T-shirt (met embleem van de school) en sportpantoffels. Voor sommige praktijklessen draag je ook aangepaste kledij. Als je een hoofddeksel draagt, zet je dat af als je het schoolgebouw binnengaat.
leerlingenbegeleiding   Een groep leerkrachten neemt de leerlingenbegeleiding op zich. Zij zullen zich aan jouw klas voorstellen in de loop van de maand september. Je kan bij hen terecht voor advies, hulp of een vertrouwelijk gesprek.
leerlingenraad   Via de leerlingenraad bieden we je graag de kans om een actieve inbreng te hebben in het schoolgebeuren. De leerlingenraad organiseert bovendien allerlei boeiende en leuke activiteiten.
leraar afwezig   Een andere leraar of het secretariaatspersoneel zorgt voor vervanging. Het vervangingsuur kan ingevuld worden met les, een taak/opdracht of in stilte studeren. Indien een leraar 10 minuten na de aanvang van het lesuur nog niet aanwezig is, meldt een leerling van de klas dit aan het secretariaat. Je blijft rustig wachten in het klaslokaal of op de speelplaats.
leswissel Je blijft rustig in je klas wachten op de volgende leraar. Je bergt je materiaal van de vorige les op en neemt dat voor de volgende les klaar. Moet je toch van lokaal veranderen, dan doe je dat snel, op een rustige manier en via de kortste weg.
make-up en voorkomen   Haardracht en uiterlijke versieringen hou je sober en verzorgd.
middagpauze - Indien je op school luncht, mag je tijdens de middagpauze de school niet verlaten. Je ouders(*) kunnen wel een schriftelijke toestemming geven om naar huis te gaan.

- In de eetzaal lunch je volgens een beurtsysteem. Je hebt daar een vaste plaats. We verwachten goede tafelmanieren.

- Je kan drank en soep kopen.

- De schoonmaak van de tafels gebeurt door de aangeduide leerlingen.

- Tijdens deze pauze kan je deelnemen aan een middagactiviteit. Je volgt dan de afgesproken richtlijnen van de verantwoordelijke leerkracht.
na de lessen   Na de lesuren verlaat je de school langs het sportcomplex (via de rij) of te voet langs de Nonnenstraat. Je neemt de kortste en/of veiligste weg naar huis.
notities Volledige notities zijn de basis van elke goede studie. Ben je afwezig geweest, zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk je notities aanvult.
orde in de klas Na elk lesuur wordt het bord geveegd. Elke leerling is mee verantwoordelijk voor de orde in het lokaal waar hij/zij les heeft. Minstens één keer in de week voer je de volgende taken uit:

- vuilnisbakken legen;

- bord grondig reinigen;

- klas terug schikken;

- vloer vegen.
ongeval Bij ongevallen op school of op weg van en naar huis, verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat waar je ook de verzekeringsformulieren vraagt. Dit doe je best nog voor je naar de dokter of naar het ziekenhuis gaat. Stoffelijke schade is van deze verzekering uitgesloten bv. schade aan fietsen, kleding e.d.
pesten   Pesten kunnen we missen als de pest. We respecteren elke medeleerling en elk personeelslid zoals hij of zij is. Wanneer jij of iemand die je kent het slachtoffer is van pesterijen, moet je dit melden aan een leerkracht of een medewerker van het secretariaat.
piercings en tatoeages   Meerdere piercings in het gelaat zijn niet toegelaten.  Eventuele tatoeages mogen niet zichtbaar zijn. Onopvallende sieraden zijn toegelaten.
planningsagenda   Je planningsagenda heb je altijd bij op school. Je gebruikt deze volgens de afspraken die gelden in je graad.
rapport Op geregelde tijdstippen (zie jaarkalender) krijg je een rapport. Elk rapport laat je door je ouders* handtekenen en je ondertekent zelf. Je bezorgt het terug aan je klasleraar volgens afspraak. De digitale versie van je rapport vind je terug op Smartschool.
secretariaat   Het secretariaat is het administratief centrum van de school.

Tijdens de pauzes kan je er terecht voor:

- attesten

- formulieren

- E.H.B.O.

- tekenblok

- verloren voorwerpen

Je meldt je daar ook aan als je te laat op school komt, bij het begin van een strafstudie en als je uit de les gestuurd wordt.
Smartschool   Op het digitale platform van onze school vind je je puntenboek, je lessenrooster, een berichtensysteem en eventuele remediëring. We verwachten dat je dit elke schooldag nakijkt.
speelplaats Ook op de speelplaats respecteer je de richtlijnen.

- Je werpt alle afval in de juiste vuilnisbakken, niet op de grond.

- De flesjes zet je weg in de bakken.

- Je mag met de bal spelen volgens de afspraken, maar gevaarlijke spelletjes zijn verboden.

- Je gaat niet hangen aan de basketbaltorens of aan dakgoten of aan het afdak.

- Intieme relaties uit je niet op school.

- Je zit of ligt niet de grond.
spijbelen   Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, i.s.m. het CLB, van kortbij worden gevolgd.
strafstudie   Deze gaat door op woensdagnamiddag. Je brengt je boterhammen mee. De strafstudie start om 12.10 u. en duurt tot 13.30 u. (korte) of tot 15.00 u. (lange). Je voert de taken uit die je krijgt.
taalgebruik   Je taalgebruik moet beleefd en verzorgd zijn. Je eigen mening uiten mag, maar op een beleefde en rustige manier. Je spreekt algemeen Nederlands. Je spreekt het personeel aan met ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’.
te laat Indien je te laat komt, ga je eerst naar het secretariaat. Er wordt een notitie in je planningsagenda geschreven. We begrijpen dat dit wel eens kan gebeuren, Vanaf de 3de keer te laat komen zonder geldige reden krijg je een sanctie. Diezelfde regels gelden ook indien je te laat in de les komt zonder geldige reden.
toiletten Toiletten zijn geen speelruimte of verzamelplaats. Je gebruikt de toiletten enkel tijdens de pauzes of vóór of na schooltijd. Je gaat niet naar het toilet tijdens de lesuren (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht). Hou de toiletten netjes en hygiënisch.
volgkaart Bij probleemgedrag van gelijk welke aard kan de klassenraad beslissen je een volgkaart te geven. Dit is niet bedoeld als bestraffende maatregel maar wel als hulpmiddel om je gedrag aan te passen. Als je de afspraken echter niet naleeft, kan dit gesanctioneerd worden.
(*): Als je 18 jaar bent, verwijzen we met dit teken naar de onderwerpen waarin je autonoom kan optreden.