Schoolvisie


Onze school is geen eiland in de wereld. We richten onze opvoeding op het leven, en niet alleen op het leren. Ons opvoedingsproject hecht, naast kwaliteitsvol onderwijs, veel belang aan de vorming van onze leerlingen als totale personen.

De dingen die we doen, weerspiegelen wat we als school belangrijk vinden. Ons opvoedingsproject zegt dat we een school willen zijn die jonge mensen helpt opgroeien tot persoonlijkheden met een evenwichtig verstands- en gevoelsleven. Daarom vinden we het belangrijk om leerlingen niet alleen te leren leren, maar ook te leren leven.

Dit alles is gebaseerd op de volgende waarden: eerbied en respect voor ieder individu en elkaars eigenheid, verdraagzaamheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen en samenhorigheid. Dit maken we concreet in de activiteiten rond leren leven en solidariteit.

Door te werken rond gezondheid en veiligheid leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar.

1 Leren leren

2 leren leven

3 solidariteit

4 veiligheid en gezondheid