Latijn - Wiskunde

Studierichtingsprofiel

Latijn-Wiskunde is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Hierbij combineer je een brede algemene vorming met een verdieping in de taal en cultuur van het Latijn en met een uitgebreid pakket Wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere historische periodes. Je leert taal te bestuderen als systeem vanuit zowel een historisch als een vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstract wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je wiskundige reken- en analysevaardigheden. Ten slotte krijg je ook een degelijk basispakket aan wetenschapsvakken.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren

Deze studierichting bereidt je als leerling voor op een bijzonder uitgebreide waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs, met een duidelijke klemtoon op doorstroom naar een academische bachelor. Dankzij de vorming in de breedte kan je doorstromen naar een universitaire studierichting binnen het domein van de humane wetenschappen, de talen, de exacte en/of toegepaste wetenschappen, de sociale wetenschappen, en zelfs de economische wetenschappen.

Wetenschappen - Wiskunde

Studierichtingsprofiel

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. Hierin combineer je een brede algemene vorming met deductief (van hypothese naar experiment), empirisch (van experiment naar conclusie) en probleemoplossend denken. Je leert dit vanuit de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Als leerling in deze uitdagende studierichting maak je je abstracte wiskundige concepten eigen en verdiep je je wiskundige reken- en analysevaardigheden.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren

Deze studierichting bereidt je als leerling voor op een uitgebreide waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs, met een duidelijke klemtoon op doorstroom naar een academische bachelor. In eerste instantie ben je uitstekend voorbereid op verdere studies in de exacte wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Fysica, Geografie, Geologie, Informaticawetenschappen, Wiskunde, …) of toegepaste wetenschappen (Biomedische wetenschappen, Burgerlijke of Industriële ingenieurswetenschappen, Geneeskunde, …). Al kan je dankzij de vorming in de breedte ook vlot doorstromen naar een universitaire studierichting binnen diverse andere domeinen (humane wetenschappen, economische wetenschappen, …).

Economie - Moderne talen

Studierichtingsprofiel

Economie-Moderne talen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting in de doorstroomfinaliteit. In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische begrippen en hun toepassing in de werking van ondernemingen. Je leert bovendien logisch en kritisch denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen, vanuit een sterk theoretisch kader. Daarnaast ben je in staat om wiskundige concepten en inzichten te gebruiken om economische problemen op te lossen. Ten slotte, verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je als taalvaardige leerling ook uit door klemtonen te leggen op de studie van taal als systeem en literatuur.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren

Na de studierichting Economie-Moderne talen beschik je als leerling over een brede waaier aan mogelijkheden om verder te studeren, zowel in een academische als in een professionele bachelor. Je hebt een uitgebreide basis om een opleiding aan te vatten waarin talen centraal staan, bv. Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde of Taal- en regiostudies. Je bent ook voorbereid op een studierichting in het domein van de economische- of handelswetenschappen, bv. (Sociaal-)economische wetenschappen, Handelswetenschappen of Bedrijfskunde. Al behoort een meer algemene studierichting binnen het sociale domein ook steeds tot de mogelijkheden, bv. Rechten, Criminologie, Politieke en/of Sociale wetenschappen, … Uiteraard ben je ook in staat om met succes naar een professionele bacheloropleiding in de voornoemde studiedomeinen door te stromen.

Welzijnswetenschappen

Studierichtingsprofiel

Welzijnswetenschappen is een theoretische domeingebonden studierichting in de doorstroom-finaliteit. In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen en biologie. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, over geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je je begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Dit inzicht bouw je op vanuit de studie van wetenschappelijke theorieën. Je verwerft bovendien kennis van de fysiologie en anatomie van de mens. Het geheel van deze kennis en vaardigheden benader je vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

De lessentabel is van toepassing vanaf schooljaar 2024-2025.

Verder studeren

Na deze studierichting ben je uitstekend voorbereid om een professionele bacheloropleiding te volgen in de brede sector van de sociale gezondheidszorg en de sociale wetenschappen. Ook de academische bachelor Pedagogische Wetenschappen ligt binnen je mogelijkheden. Je kan ook terecht in meer gecombineerde studiegebieden als de pedagogische sector, het onderwijs, of het sociaal(agogisch) werk.