Pedagogisch project

We laten onze dagelijkse schoolwerking inspireren door de zes pijlers uit ons pedagogisch project.

1 We richten onze opvoeding op het leven.
De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, ze is het leven zelf.
•Aan verantwoordelijkheidsbesef werken we o.a. via de regeling voor orde in de klas, de regeling om schriften aan te vullen voor zieke leerlingen en binnen de leerlingenraad.

• De mensen van de cel leerlingenbegeleiding en de klastitularis hebben, misschien meer nog dan andere leerkrachten, aandacht voor de concrete persoon. Door klasgesprekken proberen we conflicten uit te praten, klassenraden houden in redelijke mate rekening met de thuissituatie van de individuele leerling en ook de mensen van het secretariaat hebben oog voor de kleine en grote problemen van onze leerlingen.

• We proberen de realiteit en het echte leven in de klas te halen. In vele lessen en vakoverschrijdende activiteiten komt regelmatig de actualiteit aan bod.

• Acties als leefsleutelactiviteiten, solidariteitsacties, schrijf-ze-vrij-dag dragen bij tot opvoeding naar vrede, verdraagzaamheid en solidariteit. Verder proberen we open te staan voor alle leerlingen, reageren we onmiddellijk op racistische opmerkingen en zorgen we voor een gelijkwaardige behandeling van alle leerlingen, over de verschillende studiedomeinen en finaliteiten heen.
2 De totale persoonsvorming is voor ons belangrijk.
Leren is stroomopwaarts varen, niet roeien in achteruitgang.
• We hebben expliciet aandacht voor leerlingen die onder de maat van hun mogelijkheden blijven via de begeleiding, het leerlingendossier, CLBbegeleiding, persoonlijke begeleiding door vakleerkrachten, remediëring, studiebegeleiding en leerlingenvolgkaarten.

• We werken aan onze prioritaire waarden en attitudes: beleefdheid, respect, engagement, stiptheid en orde.

• We streven naar een hoog leerpeil door kwalitatieve lessen, waarin we leerlingen niet alleen de basis meegeven, maar ook uitbreiding en verdieping aanbieden, door vakgroepwerking, nascholing en studiebegeleiding.
3 We hebben een voorkeurliefde voor de zwaksten.
Onderwijzen is een kunst van het hart
• Dit vertaalt zich in de verwelkoming van leerlingen uit kansarme gezinnen. We proberen de financiële druk te beperken door een gespreide betaling van de kosten. Via het schoolcontract krijgen ouders ook steeds een kostenraming bij het begin van het schooljaar. Indien mogelijk, bieden wij handboeken te huur aan, zodat de aankoopprijs van nieuwe boeken beperkt kan worden.

• We proberen jongeren een rijke waaier cultuur aan te bieden en hen gevoelig te maken voor toneel, poëzie, film, kunstprojecten en museumbezoek.

• Door een doordacht excursiebeleid proberen we alle leerlingen zoveel mogelijk te bieden. Voor meerdaagse uitstappen met een hoger kostenplaatje kunnen de leerlingen via acties financiële ondersteuning krijgen. De andere (meerdaagse) excursies proberen we zo goedkoop mogelijk te organiseren door gebruik te maken van openbaar vervoer, de fiets, en betaalbare arrangementen.

• Leerlingen die het moeilijk hebben met studeren vinden in de eerste plaats steun bij de vakleerkracht of klasleerkracht. Eventueel kunnen ze bij de cel leerlingenbegeleiding of het CLB terecht.

• Via specifieke opleidingsvormen in onze Arbeidsmarktgerichte finaliteit (het BSO) krijgen leerlingen die meer tijd en begeleiding nodig hebben, de kans zich op hun tempo aan te passen aan de verwachtingen van school en maatschappij.

• We willen onze leerlingen de rijkdom van waardevolle relaties meegeven door bezinningsmomenten, door te werken aan sociale vaardigheden en allerlei vakoverschrijdende initiatieven. Verder leren we onze leerlingen ook zelf zorg op te nemen voor anderen via solidariteitsacties.
4 We werken aan een persoonsbevorderende relatie.
Zoals één zonnestraat een bloem doet opengaan, kan één vriendelijk woord een gezicht doen stralen.
• We hechten veel belang aan een zinvol samenzijn van leerlingen en leraren. Om dit te stimuleren, worden er middagactiviteiten ingericht. Hierbij stimuleren we de sportieve, culturele en creatieve momenten. Leerlingen mogen voelen dat leerkrachten graag tijd met hen doorbrengen en betrokken zijn. De leerlingen kunnen steeds met vragen of problemen bij leerkrachten en ondersteunend personeel terecht. De leerlingbegeleiding zorgt voor een intensieve opvolging van leerlingen met ernstige problemen.

• Excursies geven leerlingen en leerkrachten de kans elkaar als mensen beter te leren kennen en waarderen. We maken ook duidelijke afspraken over de grenzen waarmee we onze leerlingen confronteren tijdens deze activiteiten omdat we geloven in een vriendelijke aanpak als het kan, een kordate als het nodig is.
5 We hebben oog voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
Opvoeding; een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst.
• Oog hebben voor een eigentijdse geloofsopvoeding concretiseren we door een aansprekende pastoraal. Om onze christelijke geest op school te uiten, worden er kerstbezinningen in de klas en de paasviering in de kerk met zorg uitgewerkt. In een gezamenlijke vieringen schenken we veel aandacht aan start en einde van het schooljaar.

• Uit onze levensstijl blijkt dat we vergevingsgezind zijn en steeds weer nieuwe kansen bieden. Bij een insteker-van-de-dag-moment staan we aan de hand van een eigentijdse tekst, gedicht of beeld stil bij grote levensvragen. We zijn niet bang om met leerlingen samen na te denken en het christelijk ideaal op een hedendaagse manier voor te stellen.
6 We gaan voor een goede samenwerking.
Zonder enthousiasme is nog nooit iets groots tot stand gekomen.
• Inspraak van onze leerlingen zien we als een belangrijk gegeven om samen te werken. We willen onze leerlingen verantwoordelijkheid geven en kansen creëren om afspraken te maken en verwachtingen te formuleren over de samenwerking. Zo zijn onze vierdejaars meter of peter van onze eerstejaars.

• Niet alleen de samenwerking met onze leerlingen is belangrijk, maar ook tussen onze leerkrachten. Vakwerkgroepen, graadvergaderingen, studierichtingsgroepen en thematische werkgroepen bevorderen deze samenwerking.

• Zowel leerlingen als leerkrachten werken bewust mee aan een goed schoolklimaat. We leren samen school maken, en veranderen “de school” mee in “onze school”, waar iedereen zich goed mag voelen.